Syftet med rådet är att utgöra ett nationellt organ vars arbete ska inriktas på att driva och utveckla arbetet kring Resursgrupps-ACT och liknande integrerade samt samhällsbaserade modeller. Rådet ska främja kunskapsuppbyggnad, metodutveckling, stödja forskning samt aktivt arbeta med ett nationellt kommunikationsutbyte inom området.

Målen
Rådet ska verka och inspirera för spridning av information om RACT
Rådet ska stödja verksamheter som är intresserade av att utveckla och införa RACT eller liknande modeller.
Rådet ska alltid ta hänsyn till, samt arbeta för, ett brukarperspektiv.
Rådet ska härutöver självständigt ta initiativ till kompletterande aktiviteter för att främja en positiv utveckling inom området.

Arbetet drivs genom arbetsgrupper
Till att börja med drivs rådets arbete genom olika arbetsgrupper. Till dessa är intresserade människor välkomna att anmäla sig.

Medlemskap
Samtliga enskilda personer som så önskar är välkomna som medlemmar i rådet. Medlemskapet är gratis 2021.