Presentation av Nationella rådet för Resursgrupps-ACT (och liknande
modeller)

Behovet av en samlad kompetens och samordning av kunskap inom
Resursgrupps-ACT och liknande modeller har länge varit stort. I Sverige
finns många verksamheter, som på egen hand framgångsrikt bedriver
arbeten enligt modellen. Men det finns även enheter som har svårt att
upprätthålla de kunskaper och kompetens som man förvärvat, då man
beskriver en ensamhet och ett behov av stöd i arbetet med Resursgrupps-
ACT. Många verksamheter har frågat om utbildning, handledning,
information/stöd med mera. Det blev till slut självklart att bilda ett
nationellt råd för Resursgrupps-ACT och liknande modeller.

Syftet med rådet
Syftet med rådet är att utgöra ett nationellt organ vars arbete ska inriktas
på att driva och utveckla arbetet kring Resursgrupps-ACT och liknande
integrerade samt samhällsbaserade modeller. Rådet ska främja
kunskapsuppbyggnad, metodutveckling, stödja forskning samt aktivt
arbeta med ett nationellt kommunikationsutbyte inom området.

Målen
Rådet ska verka och inspirera för spridning av information om R-ACT
Rådet ska stödja verksamheter som är intresserade av att utveckla och
införa RACT eller liknande modeller.
Rådet ska alltid ta hänsyn till, samt arbeta för, ett brukarperspektiv.
Rådet ska härutöver självständigt ta initiativ till kompletterande
aktiviteter för att främja en positiv utveckling inom området.
Rådet ska arbeta för att man ska kunna få motsvarande utbildning i
Resursgrupps-ACT var man än befinner sig i riket. Lärandemålen ska vara
de samma överallt.

Rådets verksamhet
Det nationella Rådet för Resursgrupps-ACT ska stödja och aktivt arbeta
för:
– Informationsutbyte och kvalitetsutveckling
– Att formulera ramar och kvalitetskriterier för nationella utbildningar.
– Strukturer för implementering höga kvalitetskrav vid genomförande av
modellen.
– Ett certifieringsförfarande i syfte att säkerställa kvalitet i de insatser som
genomförs.

Arbetet drivs genom arbetsgrupper
Till att börja med drivs rådets arbete genom olika arbetsgrupper. Under
2017 är dessa arbetsgrupper följande; en utbildningsgrupp, en grupp för
metodhandledning, en grupp som arbetar med stöd och implementering
och en grupp som informerar om peer support.
Medlemskap
Samtliga enskilda personer som så önskar är välkomna som medlemmar i
rådet. Medlemskapet är gratis.
Rådets styrelse
Rådets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt minst tre
och högst nio ledamöter. Ordförandena väljs på två år, övriga ledamöter
på ett år i taget.