1/ Brukaren bestämmer vilka som ska vara med i resursgruppen

2/ Samtliga för brukaren viktiga personer ska ingå i resursgruppen. Men
som sagt, brukaren bestämmer alltid vilka.

3/ Resursgruppen är motorn i Resursgrupps-ACT. Metodiken handlar till
stor del om att mötas och samverkan mellan samtliga i resursgruppen.

4/ Det finns ingen tidsgräns för insatserna. De ska finnas och ges så länge
brukaren vill ha och behöver dem.

5/ Hur förstår vi tillsammans i resursgruppen är en vital och viktig del i
återhämtningen. Handlar såväl om att tillsammans tala om
funktionsnedsättningar som att vid behov förändra beteenden.

6/ Samtliga interventioner är hem- och/eller samhällsbaserade, vilket
innebär att de genomförs i brukarens närmiljö, som i hemmet, hos
närstående eller på arbetsplats eller skola.

7/ Närstående är viktiga för brukarens återhämtning. Det är därför alltid
viktigt att vi från vårdens sida erbjuder dem att delta, men givetvis är det
alltid brukaren till sist som bestämmer.

8/ Samtliga brukare ska få en case manager och en läkare. Case managern
är den som närmast stöttar brukaren att driva arbetet i resursgruppen, och
som med stor kontinuitet träffar brukaren.

9/ I resursgruppen strävar man alltid efter delat beslutsfattande, där samtliga känner till och diskuterar innan brukaren fattar beslut.                     .

10/ Arbetssättet är personcentrerat, alltså ses brukaren som en individ
och dennes upplevelser av symtom, besvär och sjukdom ses som viktig.
Ansvaret för behandling och stöd sker genom en arbetsallians, och är delat
mellan brukaren och utförare.

11/ Stigma, såväl självstigma som samhällets stigma, är ofta ett stort
problem för brukaren. I Resursgrupps-ACT ingår att ständigt försöka att
minska detta belastande stigma genom utbildning och information.

12/ Brukarstyrning och peer support är självklara ingredienser i Resursgrupps-ACT.

13/ Resursgrupps-ACT är ett helhetskoncept som innehåller
arbetsmetoder, utbildningsplaner, utbildningsmaterial, organisations- och
implementeringsidéer, metodik för resultatuppföljningar och kontroll av
kvalitet.

14/ Resursgrupps-ACT har färdiga utbildningar, av olika längd, och
metodhandledningar på högskolenivå, som man kan erbjudas genom t ex
det Nationella Rådet för Resursgrupps-ACT och liknande modeller.

15/ Ett framgångskoncept är de rollspel och övningar, som genomförs t ex
i kommunikation, Problemlösningar och social färdighetsträning.

16/ En noggrann implementering är en central faktor i arbetet med
Resursgrupps-ACT.