RACT – Resursgrupps ACT är en kombination av organisation, behandling och stöd, för att integrerat och brukarstyrt arbeta med närstående och professionella enligt ACT-principer och med andra evidensbaserade metoder. Arbetet sker långsiktigt, metodiskt och utan tidsgräns för att ge personer med psykiskt funktionshinder avgörande inflytande över sin egen rehabilitering, samt motivation för återhämtningsfrämjande insatser. Kärnan i RACT är att etablera en Resursgrupp kring varje brukare. Resursgruppen samordnar de åtgärder som brukaren bestämt för att nå målen som brukaren formulerat i sin personliga plan. RACT inbegriper ACT-principer, Intensiv Case Management, återfallsprevention och social färdighetsträning.
Man skiljer tydligt på kartläggning, analys, målformulering, planering, åtgärder och utvärdering.

ACT -Assertive Community Treatment. Innebär samhällsbaserat, aktivt och ihärdigt uppsökande arbete där en Case manager är utförare för ett fåtal brukare med stora behov. CM ingår i ett litet team med psykiatrisk, social, arbetsinriktad och psykologisk kompetens. Detta team kan vara en fast personalgrupp(ACT-team) eller som i RACT, en grupp som ser olika ut för resp. individ. Man arbetar intensivt uppsökande samt integrerar vård och socialt stöd. Målet är psykosocial rehabilitering och samhällsintegration.

FACT – Flexibel ACT. Ett team som är byggt på ACT-principer och intensiv Case Management, men där man inte bara arbetar med målgruppen allvarligt psykiskt sjuka med aktuellt omfattande behov. Man fortsätter även med en stödjande och behandlande kontakt även när behovet för individen är av uppföljande karaktär (på samma sätt som många psykosmottagningar arbetar i Sverige).  Vid kriser och akuta faser aktualiseras individen som hela teamets ansvar. Man tydliggör dagligen för alla i teamet,  vilka individer hela teamet just nu skall bistå CM. Speciellt för ett FACT-team är att det alltid ingår en anställd peer support.

Resursgrupp.  Brukaren och VSS/CM är alltid med. Dessutom de viktiga personer som brukaren behöver för att kontinuerligt hjälpa till att genomföra planen. Brukaren bestämmer och bjuder in deltagare, både från privata och professionella nätverket.

Resursgruppsmöte. Ett regelbundet återkommande möte (ofta var 3: mån.) med resursgruppen. Brukaren, VSS/CM och de personer brukaren bjudit in deltar för att de kan bidra till att dennes mål kan uppnås. Mötets utgångspunkt är brukarens individuella plan. På ett resursgruppsmöte koordineras alla insatser som planeras och utföras mellan möten. De viktigaste personer är med varje möte och andra kan tillkomma vid speciella ämnen.

Case Manager(CM) -Vård- och stödsamordnare( VSS). En av verksamheten utsedd person som har i uppdrag att ansvara för kontakten med och samordningen för en individ. Kan variera i omfattning och intensitet. En långsiktig kontakt, som innehåller stödjande och rehabiliterande insatser. Kallas ibland kontaktperson eller fast vårdkontakt.

Intensiv Case Management – Vård- och stödsamordnare. CM/VSS som arbetar aktivt uppsökande och krisförebyggande på brukarens ”hemmaplan”. Ibland två personer(en från varje organisation)  som arbetar inom socialtjänst eller sjukvård och har mandat från organisationerna att initiera, genomföra och utvärdera insatser för  enskilde brukaren oavsett vem som utför dem. Ofta är CM person som utför de olika psykopedagogiska och återhämtningsinriktade insatserna, men de kan utföras av andra lämpliga. I resursgruppen ingår alltid CM/VSS och är de som tillsammans med brukaren leder resursgruppsmötet.

ACT-”principer”. Integrerar stöd, behandling och olika professioner. En fast samordnande vårdkontakt, med tillgång till ett multiprofessionellt team. Principerna är: Arbete i hemmet och i samhället, aktivt, ihärdigt uppsökande, krisförebyggande och en fast CM.

Personlig plan– Den plan som man arbetar efter i RACT kallas personlig plan eller Samordnad individuell plan. Det är brukarens egen väl förberedda plan (efter att denne gjort  kartläggning och analys av sina behov och mål). Den kan samtidigt vara en lagstadgad SIP.  Denna används som grund för kommunens Genomförandeplan och sjukvårdens Vårdplan. Jobbar man med RACT,  så utgår de olika planerna alltid från den personliga planen.

Vård och stödmöte – kallas ibland ”Lilla resursgruppen”. Arbetsmöte med Brukaren, vård- och stödsamordnare/Case manager och kanske någon mer. Man arbetar med de olika återhämtningsfrämjande stöd och behandlingsåtgärder som framgår av personlig plan och som beslutats om på resursgruppsmöte

NR- Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen för olika sjukdomstillstånd. http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer

SIP- Samordnad Individuell Plan. Sjukvård och socialtjänst måste upprätta en SIP om en brukare vill och har behov av det. Personal från sjukvård och socialtjänst måste komma till ett SIP-möte om man blir kallad. Ett resursgruppsmöte i RACT bör alltid vara ett SIP-möte om sjukvård och socialtjänst är inblandade, men ett vanligt SIP-möte utan RACT är inte ett resursgruppsmöte

Integrerad Psykiatri– Ett vårdprogram för psykiatri (vanligtvis psykosvård) som inbegriper RACT och CM.