Stadgar                                  

Stadgar för Nationella Rådet för Resursgrupps-ACT      

 1 Firma och organisationsform

Nationella Rådet för Resursgrupps-ACT och liknande modeller är en ideell förening.

  • 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Ormaryd.

  • 3 Ändamål

Rådets ändamål är att utgöra ett nationellt organ vars arbete ska inriktas på att driva och utveckla arbetet kring Resursgrupps-ACT och liknande integrerade samt samhällsbaserade modeller. Rådet ska främja kunskapsuppbyggnad,  metodutveckling, stödja forskning samt aktivt arbeta med ett nationellt kommunikationsutbyte inom området.

Rådet ska stödja verksamheter som är intresserade av att utveckla och införa RACT eller liknande modeller.

Rådet ska alltid ta hänsyn till, samt arbeta för, ett brukarperspektiv.

Rådet ska härutöver självständigt ta initiativ till kompletterande aktiviteter för att främja en positiv utveckling inom området.

  • 4 Verksamhet

Det nationella Rådet för Resursgrupps-ACT ska stödja och aktivt arbeta för att formulera och ta fram;

– nationella utbildningar,

– strukturer för implementering samt upprätthållande av högt ställda kvalitetskrav vid genomförande av modellen,

– ett certifieringsförfarande i syfte att säkerställa kvalitet i de insatser som genomförs.

  • 5 Medlemskap i rådet

Rådets medlemmar är enskilda personer med intresse för området.

  • 6 Föreningens arbetsformer

        Årsmötet

         Styrelsemöten

         Arbetsgruppernas möten

  • 7 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas inom fem månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Skriftlig kallelse till årsmötet ska sändas ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Kallelsen ska ange de ärenden som ska behandlas på mötet. Medlem har rätt att få ärenden behandlat på årsmötet om medlemmen skriftligen begärt detta hos styrelsen sex veckor innan förenings­stämman så att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Endast ärenden som angetts i kallelsen kan behandlas vid mötet.

Årsmötet kan låta sakkunniga eller andra personer med särskild kompetens närvara vid mötet. Den som är närvarande i sådan funktion har inte rösträtt på mötet och har heller inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

         Val av ordförande

         Utse protokollförare vid mötet

         Val av två justerare

         Fastställande av röstlängd och rösträknare

         Fråga om stämmans behöriga utlysande

         Godkännande av dagordning

         Framläggande av årsredovisning, bestående av resultat- och balansräkningar och förvaltningsberättelse, för senaste verksamhetsåret

         Revisionsberättelse

         Fastställande av resultat- och balansräkning

         Disposition av vinst och förlust enligt fastställd balansräkning

         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

         Fråga om arvode till styrelse och revisor ?

         Fastställande av medlemsavgift.

         Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter och ersättare till styrelsen

         Val av revisor

         Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som väckts av medlem.

Handlingar enligt punkt 7 ska överlämnas till revisorn minst sex veckor före ordinarie årsmöte.

Beslut om att föreningen själv ska bilda eller i annat fall engagera sig ekonomiskt i aktiebolag eller annan juridisk person, eller inträda som huvudman, bolagsman eller partner i annan verksamhet, ska fattas av årsmötet.

  • 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter.

Ordförande och vice ordförande utses för en period av två år. Uppdragen ska helst fördelas och cirkuleras mellan medlemmarna. Övriga ledamöter och ersättare utses för en period på ett år.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. För beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet krävs enighet.

Styrelsens protokoll justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer, dock minst fyra gånger per år, och i övrigt när ordförande finner det behövligt eller om minst hälften av ledamöterna begär det. Kallelse till styrelsesammanträden, jämte föredragningslista, ska sändas ut till ledamöterna fem arbetsdagar innan mötet.

Styrelsen beslutar om verksamhetsplan, budget och övergripande ärenden rörande föreningen och dess verksamhet, om inte annat angetts i stadgarna.

Styrelsen ska upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete.

9 § Revisor

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas årligen av en revisor. Revisorn ska för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

10 § Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

11 § Firmatecknare

Utses av styrelsen.

12 § Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie eller extra årsmöte. För beslut om ändringar krävs enkel majoritet.

13 § Utträde

Medlemmar har när som helst rätt att gå ur föreningen. Skriftlig uppsägning till styrelsen krävs. Eventuell återstod av inbetald årsavgift kan ej återfås vid utträde.

14 § Föreningens upplösning

Föreningen upplöses efter beslut på årsmötet. Enkel majoritet krävs.